آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

 

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: امور خدمات شهری با جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز و خدمات آتش نشانی به صورت تجمیعی

برآورد اولیه : به مبلغ 38/689/353/610  ريال                                  

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 1/950/000/000 ريال (یکصد و نود و پنج میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 0112790033000 به نام شهرداری ایزدشهر نزد بانک صادرات

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/01/19 لغایت 1398/02/04 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/02/04

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز پنجشنبه ساعت 14 عصر مورخ 1398/02/05

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068                                                                                                        

پیوندها
پیوندها