دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: مکانیزه نمودن آبیاری بلوار خیابان اصلی شهر ورودی ضلع غربی تا گلستان 66

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 10.000.000.000 ريال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 500.000.000 ريال (پنجاه میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/07/08الی 1397/07/24

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/07/24

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز چهارشنبه ساعت 15:00 مورخ 1397/07/25

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها