دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: زیرسازی و آسفالت مسیر های کشاورزی (40000 مترمربع)

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 24.271.225.374 ريال طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1397                                  

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 1.250.000.000 ريال (یکصد و بیست و پنج میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/07/07الی 1397/07/23

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/07/23

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز سه شنبه ساعت 15:00 مورخ 1397/07/24

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها