دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: فروش 7 ویلای تریپلکس با قیمت کارشناسی روز در محمودآباد – بخش سرخرود- روستای معلم کلا

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 79.850.000.000 ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 4.000.000.000 ريال (چهارصد میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده:  از تاریخ 1395/06/31 الی 1395/07/17

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/07/17

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز یکشنبه ساعت 10:30 مورخ 1395/07/18  

تلفن: 44536000 - 44534068

 

پیوندها
پیوندها