دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: 1) ساخت المان دوربرگردان جدید ایزدشهر، 2)ساخت المان میدان گلستان 16 جنب امام زاده قاسم (ع)، 3)ساخت سه المان شهدای شهر ایزدشهر

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 1) 400.000.000 ريال، 2) 750.000.000 ريال 3) 700.000.000 ريال

جمع کل برآورد: 1.850.000.000 ريال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 93.000.000 ريال (نه میلیون و سیصد هزار تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1395/07/05 الی 1395/07/11

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/07/11

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز دوشنبه ساعت 11 مورخ 1395/07/12

تلفن: 44536000 - 44534068

 

پیوندها
پیوندها