دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر، احداث خیابان کنارگذر 20 متری و پیاده رو سازی سطح شهر

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 100.166.276.045 ريال طبق فهرست بهاء راه و باند و ابنیه سال 1395                                   

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 5.000.000.000 ريال (پانصد میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت و دارا بودن حداقل رتبه 4 در رشته راه و باند و ابنیه

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1395/06/09 الی 1395/06/15

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/06/15

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز چهارشنبه ساعت 10:30 مورخ 1395/06/17  

تلفن: 44536000 - 44534068

 

پیوندها
پیوندها