دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: خرید و نصب دوربین پایش تصویری در سطح شهر

برآورد اولیه : به مبلغ 1.000.000.000 ريال                                   

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 50.000.000 ريال (پنج میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1395/06/02 لغایت 1395/06/11 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1395/06/11

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز شنبه ساعت 11 صبح مورخ 1395/06/13  

تلفن: 44536000 - 44534068

پیوندها
پیوندها