دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: 1) ساخت المان دوربرگردان، 2) ساخت المان میدان امام زاده قاسم گلستان 16 ، 3) ساخت المان شهدای شهر ایزدشهر

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 1) 290.000.000 ريال، 2) 400.000.000 ريال 3) 700.000.000 ريال

جمع کل برآورد: 1.390.000.000 ريال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 70.000.000 ريال (هفت میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1395/05/31 الی 1395/06/16

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/06/16

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز چهارشنبه ساعت 10:30 مورخ 1395/06/17

تلفن: 44536000 - 44534068  (011)

 


پیوندها
پیوندها