.: ساخت يك دهنه پل عابر پياده بر روي رودخانه هاشم رود :.
در گذشته
هم اكنون
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1387 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com